Adwokat Beata Sokołowska | Kancelaria Adwokacka

Wniosek o dozór elektroniczny

Jednym ze sposobów złagodzenia dolegliwości związanej z odbywaniem kary pozbawienia wolności jest tzw. dozór elektroniczny, czyli możliwość odbywania kary w warunkach domowych.

Wniosek o tzw. udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego winien zawierać następujące informacje oraz załączniki:

- wskazanie miejsca, gdzie miałoby się odbywać wykonywanie kary w systemie dozoru (dalej jako: „SDE”);

- uzasadnienie, wskazujące dlaczego zastosowanie SDE jest zasadne, tj. że skazany przeszedł pozytywnie resocjalizację, ma stałe miejsce pobytu i stałą pracę, do której mógłby wrócić przy zastosowaniu SDE, jego zachowanie w warunkach wolnościowych rokuje na przyszłość; w powyższym zakresie należy wskazać na konkretne zachowania wnioskodawcy (osoby pozbawionej wolności), które na to wskazują;

- do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich osób pełnoletnich, z którymi skazany miałby przebywać w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego, na wykonywanie przez skazanego dozoru w tym miejscu; zgoda ta dotyczy również zgody na dokonanie określonych czynności kontrolnych przez podmiot dozorujący, w tym na sprawdzenie sygnału gps;

- dobrze jest podać propozycję, w jakich terminach (godzinach) skazany miałby przebywać pod podanym adresem;

- należy podać dokładne dane osobowe dotyczące skazanego (jego imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, numer PESEL, imię i nazwisko panieńskie matki, imię ojca, numer telefonu komórkowego, datę i miejsce urodzenia.

Jak wynika z treści ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:


1)   wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzi tzw. recydywa;

2)   jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

3)   skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4)   osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa powyżej;

5)   odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

 

Przykładowe oświadczenie zawierające zgodę osób pełnoletnich można pobrać tutaj.

 

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy, skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

 

Natomiast skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku.

 

Beata Sokołowska, adwokat